Cercar en aquest blog

dimarts, 15 de novembre de 2011

Fallo


Amb el significat de sentencia pronunciada per un jutge, aquest mot procedeix del llatí afflare que significa bufar, deixar anar l’alè sobre o infondre. D’aquí va passar a significar, pronunciar una sentència i es va usar específicament per a la sentència del jutge. No sé pas quina ha estat la influència, però no em sembla exagerat pensar que es volgués dotar la paraula del jutge d’un valor més transcendent.
Con el significado de sentencia pronunciada por un juez, esta palabra procede del latín afflare que significa soplar, lanzar el aliento sobre o infundir. De aquí pasó a significar pronunciar una sentencia y se usó específicamente para la sentencia del juez. No sé de qué manera ha hecho esta evolución, pero no me parece exagerado pensar que se quisiera dotar la palabra del juez de un valor más transcendente.

dilluns, 14 de novembre de 2011

Càrdias/ cárdias


El càrdias és l’orifici de comunicació entre l’esòfag i l’estómac. Ve del grec (kardía), llengua en què els metges hipocràtics l’usen tant amb el significat d’estómac com amb el significat de cor. Finalment es va generalitzar per indicar el cor i van utilitzar stómakhos per indicar l’estómac. És per això que encara a l’actualitat es manté la confusió i trobem mots com cardíac que tant fa referència al cor com al càrdias o el cas de l’expressió “tenir mal de cor” que en català significa notar sensació de buidor a l’estómac.
El cardias es el orificio de comunicación entre el esófago y el estómago. Procede del griego (kardía), lengua en que los médicos hipocráticos utilizaban éste término tanto para designar el corazón como el estómago. Finalmente utilizaron este término para indicar el corazón y usaron stómakhos para designar el estómago. A pesar de ello, aún encontramos palabras como cardíaco que hace tanto referencia al cardias como al corazón o una expresión catalana: “tenir mal de cor” literalmente tener mal de corazón, que significa notar sensación de vacío en el estómago.
Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago

dijous, 10 de novembre de 2011

Hipòcrita / Hipócrita


És d’aquelles paraules el significat de la qual no és precisament transparent. Procedeix del substantiu grec hypocrités que significa actor, al seu torn deriva de hypó que vol dir per sota, si voleu, en sentit figuratiu, d’amagat i krínein que vol dir donar una opinió. Podríem posar imaginació i interpretar-ho com qui parla sota una màscara o d’amagat. Penseu que criticar té el mateix origen.
Es una de aquellas palabras cuyo significado no es precisamente transparente. Viene de la palabra griega hypocrités que significa actor, que a su vez deriva de hypó que significa bajo o, si se prefiere, por lo bajini i krínein que significa dar una opinión. Si le echamos un poco de imaginación lo podríamos interpretar como quien habla por debajo de una máscara o de escondido. Y es que criticar tiene también esta misma raíz.

dimecres, 2 de novembre de 2011

Clítoris


Prové del grec (kleítoris) que significa petita elevació, procedent del verb (klinein) 'inclinar-se'.  Em ve al cap una pregunta: perquè anomenem mont de Venus a la zona en què hi ha el monticle que ens ocupa? El terme és, sens dubte, mil·lenari, i crida l’atenció que el castellà no enregistrés el terme en cap  diccionari fins el segle XVIII, al diccionari d’Esteban Terreros. L’explicació està en la creença de què el sexo estava únicament destinat a la procreació i en la relació del clítoris amb el plaer sexual, la qual cosa convertia el terme, per sí mateix, en pecaminós.
Proviene del griego (kleítoris) 'pequeña elevación', procedente del verbo  (klinein) 'inclinarse'.  Me viene a la cabeza una pregunta ¿por qué se le llama monte de Venus a la zona donde está el montículo que nos ocupa? El término es, qué duda cabe, milenario, y llama la atención que no se registró en la lengua castellana hasta el siglo XVIII, en el diccionario de Esteban Terreros. La explicación parece que radica en la creencia de que el sexo estaba únicamente destinado a la procreación y en la relación del clítoris con el placer sexual, lo que convertía al término en sí en pecaminoso.