Cercar en aquest blog

dijous, 24 de gener de 2013

Holocaust / Holocausto


Amb el terme holocaust ens referim a un sacrifici hebreu de l’època bíblica en què es sacrificava un animal fins que era totalment consumit pel foc. També l’utilitzem per referir-nos a la persecució i matança d’un grup social o religiós o d’un poble. El terme té un origen completament grec, procedeix de ὅλος que significa tot i de καὐστον que significa cremat, i que podeu reconèixer fàcilment en termes com càustic.
Con la palabra holocausto nos referimos a un sacrificio hebreo de la época bíblica mediante el que se sacrificaba a un animal hasta consumirse totalmente por el fuego. También se utiliza para indicar la persecución y matanza de un grupo social o religioso o de un pueblo. El término tiene un origen griego, procede de ὅλος que significa todo y de καὐστον que significa quemado, y que puedes reconocer fácilmente en un término como caustico.

divendres, 18 de gener de 2013

Esquimal


Aquesta paraula prové de la llengua dels indis abnaki, que habitaven el Sud del Quebec, concretament del terme “esquimantsic” que significa: “que menja carn crua”, per la qual cosa, en considerar-se pejoratiu, els autòctons prefereixen ser anomenats “inuit” que en la pròpia llengua significa “poble autèntic”. Com a curiositat vull afegir que en els diccionaris que he consultat en format paper, surt la paraula esquimal, però no surt la paraula “inuit”.  
Esta palabra procede de la lengua de los indios abnaki, que habitaban el Sur del Quebec, concretamente del término “esquimantsic” que significa: “que come carne cruda”, por lo que, siendo despectivo, los autóctonos prefieren ser llamados “inuit” que en su propia lengua significa “pueblo auténtico”. Como curiosidad añadiré que en los diccionarios que he consultado (en papel) no aparece la palabra inuit, en cambio en todos aparece esquimal.  

diumenge, 13 de gener de 2013

Gàlib / Gálibo


En grec la paraula καλὀπους significa horma; fàcilment ha trobarem la relació amb καλὀς,ἠ,ὀν que significa bell i ποὐς, ποδὀς  que significa peu. Del grec va derivar a l’àrab, qálib d’on ens ha arribat al català amb el significat de silueta o perfil d’una embarcació en una secció del perfil longitudinal. Encara ara un dels seus significats és la plantilla que fan servir els mestres d’aixa per elaborar les quadernes de l’embarcació. Posteriorment s’ha fet extensiu aquest significat al perfil exterior màxim dels vehicles perquè puguin passar per un túnel i, per extensió, els llums que configuren la silueta d’un vehicle.
En griego la palabra καλὀπους significa horma; fácilmente encontraréis la relación con καλὀς,ἠ,ὀν que significa bello y ποὐς, ποδὀς  que significa pie. Del griego derivó al árabe, qálib de donde llegó al castellano con el significado de silueta o perfil de una embarcación en una sección de su perfil longitudinal. Todavía hoy se utiliza para indicar la plantilla con arreglo a la que se hacen las cuadernas y otras piezas de las embarcaciones. Luego su significado pasó al arco que sirve para comprobar si los vagones pueden pasar por los túneles y, por extensión, las luces que configuran el perfil de un vehículo.
También significa la elegancia o, en términos arquitectónicos, el buen aspecto de una columna por sus acertadas dimensiones.