Cercar en aquest blog

divendres, 29 d’octubre de 2010

Testicles / Testículos


Com que ahir ja vam fer referència al costum dels soldats alemanys de portar-se la mà al bigoti al moment de fer un jurament, avui m’ha semblat adient explicar d’on podria sortir la paraula testicles; sembla ser que els romans, quan feien un jurament, es posaven la mà als picarols i juraven: “pels meus testimonis”. En llatí testis significa testimoni i testiculus en seria el diminutiu. També hi ha qui diu que, en una societat masclista com la romana, hi havia una clara preferència per la masculinitat de la descendència i calia observar el testimoni del seu sexe, id est, els testicles. Aquesta versió no resultaria ofensiva per a qui pogués veure menystinguda la seva masculinitat per l’ús d’aquell diminutiu i no és incompatible amb el costum de posar-s’hi la mà al moment de fer el jurament.
Puesto que ayer hicimos referencia a la costumbre de los soldados alemanes de llevarse la mano al bigote en el momento de hacer un juramento, hoy me ha parecido oportuno explicar una posible procedencia de la palabra testículos; parece ser que los romanos, cuando hacían un juramento, se echaban la mano a los mismos y juraban: ”por mis testigos!”. En latín testis significa testigo y testiculus es el diminutivo. También hay quien dice que, en una sociedad machista como la romana, cabía esperar una clara preferencia por tener descendencia masculina y era prioritario echar un vistazo a la parte del cuerpo que iba a dar buen testimonio de cuál era su sexo, id est, los cataplines. Esta versión no iba a resultar ofensiva para quien pudiera ver menguada su virilidad con el uso del diminutivo y además, no es incompatible con la costumbre de echar mano a los susodichos en el momento del juramento.

dijous, 28 d’octubre de 2010

Bigoti / Bigote


Diuen que molt probablement la paraula bigoti ve de l’expressió alemana bei Gott! Que utilitzaven els soldats alemanys al moment de fer un jurament al mateix temps que s’estiraven els pèls del bigoti. Certament no em sembla gens estrany el fet que es portessin la mà al bigoti, com nosaltres ens podem posar la mà al pit o alçar-ne una mentre posem l’altra sobre la Bíblia. El que em sembla especialment simpàtic és el fet que a partir d’aquest costum s’arribi a anomenar el bigoti per l’expressió que hom exclamava. També he llegit que no es tractava tant d’estirar-se els pèls com de posar el dit al llavi superior i separar-lo amb certa energia al mateix que s’invocava la divinitat. Això em recorda el que fan alguns col·lectius que per jurar creuen els dits, els hi fan un petó i seguidament separen els dits vigorosament deien:”Tho juro!”. Sigui quina sigui l’explicació, si veritablement l’origen del bigoti surt de l’expressió bei gott! ja és ben  graciós!
Dicen que muy probablemente la palabra bigote viene de la expresión alemana bei Gott! que utilizaban los soldados alemanes en el momento de hacer un juramente al mismo tiempo que se mesaban los pelos del mismo. La verdad es que no se me antoja nada extraño el hecho de que se llevaran la mano al bigote, como podemos llevarnos la mano al pecho o levantar una mano mientras posamos la otra sobre la Biblia. Me parece muy gracioso que en referencia a este hábito se llegue a nombrar al bigote a partir de la exclamación. También he leído que el hábito que realmente le dio el nombre no era tanto tirarse de los pelos del bigote como poner el dedo en el labio superior y luego separarlo violentamente al mismo tiempo que se profería la exclamación. Esto me recuerda a algunos colectivos que para jurar ponen los dedos en cruz, les dan un beso y luego separan los dedos diciendo: “te lo juro!”. Sea cual sea la explicación, si realmente el origen está en bei Gott! resulta muy gracioso.

dimecres, 27 d’octubre de 2010

Babord i Estribord / Babor y Estribor


Els anglesos tenien el costum d’atracar els vaixells de costat, això és abarloats, concretament ho feien amb la banda de babord (l’esquerra) empegada al moll. És per això que en deien la borda del port i d’aquí port board i, després d’una considerable evolució, babord (fixeu-vos que en català mantindrem la d final, tant a una banda com a l’altra). El més simpàtic és com expliquen d’on ve la banda d’estribord, sembla ser que de nit es col·locaven en aquella banda per observar les estrelles, per això en deien star board d’on prové estribord.
Los ingleses tenían la costumbre de atracar las embarcaciones de costado, esto es, abarloados, concretamente con la banda de babor (la izquierda) pegada al muelle. Por eso la llamaban la borda del puerto, de aquí port board y después de una considerable evolución, babor (fijaros que en catalán mantiene la d final tanto en una como en otra banda). Lo más simpático es como explican la banda de estribor, parece ser que de noche se situaban en esa banda para observar las estrellas, por eso la llamaban star board de donde viene la palabra estribor.

dimarts, 26 d’octubre de 2010

Tanc / Tanque


La paraula tanc, amb el significat de dipòsit per a líquids ve molt probablement del llatí tardà, de la paraula stanticare que significa estancar. La gimcana no és tan senzilla, sembla ser que del llatí devia passar al portuguès i del portuguès va anar a parar a la Índia on es va consolidar amb la fonètica “tanc” i posteriorment es va exportar a altres països.
I com es pot passar del significat de tanc al de carro de combat? En certa ocasió vaig sentir que durant la primera guerra mundial, com que els alemanys interceptaven totes les comunicacions dels aliats i els resultava impossible de fer un atac sorpresa, enlloc d‘emetre un missatge en clau, van substituir simplement el terme carro de combat pel de tanc (cisterna). Finalment van fer un l’atac sorpresa, i sembla ser que els soldats mateixos, se’n reien dient “mira els tancs” (amb el significat de cisternes, és clar) mentre assenyalaven els carros de combat.
Dissortadament, aquesta historieta no és del tot certa, el nom li va posar el tinent coronel Ernest Swinton, partícip del projecte, i sembla ser que la paraula tanc va ser utilitzada per fer creure als treballadors que els estaven construint que elaboraven contenidors d’aigua mòbils per a l’exèrcit britànic a Mesopotàmia.
A partir d’aquest moment es popularitza la paraula tanc amb el significat de carro de combat i l’any 1925 l’Academia ho introdueix al seu diccionari.

La palabra tanque, con el significado de depósito para líquidos, viene muy probablemente del latín tardío, de la palabra stanticare que significa estancar. El recorrido que hizo posteriormente no es poco, evolucionó al portugués y luego fue a parar a la India en donde consolidó la fonética “tanc” y luego se exportó a otros países.
Y ¿cómo pudo pasar a significar carro de combate? En cierta ocasión oí que durante la Primera Guerra Mundial, como que los alemanes interceptaban todas las comunicaciones de los aliados y les resultaba imposible realizar un ataque sorpresa, en lugar de emitir un mensaje en clave, sustituyeron simplemente la palabra carro de combate por el término tanque (cisterna). Finalmente pudieron llevar a cabo su ataque i parece ser que los mismos soldados se reían señalando los carros de combate mientras decían: “Mira, los tanques!” (Con el significado de cisternas, evidentemente!)
Por desgracia esta historieta no es del todo cierta. El nombre se lo puso el Teniente Coronel Ernest Swinton, partícipe del proyecto, y parece ser que la palabra tanque se utilizó para hacer creer a los trabajadores de la fábrica que los construía que estaban haciendo cisternas móviles para el ejército británico en Mesopotamia.
A partir de ese momento se popularizó la palabra tanque son el significado de carro de combate y el año 1925 la Academia lo introdujo así en su diccionario.

dilluns, 25 d’octubre de 2010

Mica

La paraula mica ve de la mateixa paraula llatina, el significat de la qual és "molla de pa", és per això que per referir-nos a poca cosa, en diem mica. També ve de la paraula mica el verb esmicolar, per tant, fer miques una cosa. En castellà, tenim el verb desmigajar, desmigar o migar que tenen el mateix significat.
En catalán se usa la palabra "mica" con el significado de poco, o sea "una mica" = un poco. Curiosamente, mica significa miga de pan, haciendo referència evidente a una pequña porción. De ahí viene el verbo "esmicolar" que significa, obviamente, hacer migas de una cosa, como en castellano están los verbos migar, desmigar o desmigajar.

divendres, 22 d’octubre de 2010

Amarillo/groc


Amarillo ve de la paraula llatina amarus, que significava en un principi amarg, trist; n'hi ha que diuen que es va relacionar amb el sabor i després amb el color del llimó, d'altres expliquen que en relació al color groguenc de la pell dels malalts de tisis o d'afeccions hepàtiques. Sigui com sigui,  d'aquesta connotació passa al color. Groc, en català, prové del color del safrà; efectivament, en llatí crocus, significa safrà.
Amarillo viene de la palabra latina amarus que en un principio significaba amargo, triste. Unos dicen que su origen era el sabor del limón y que luego se extendió al color, otros dicen que el orígen era el color de los enfermos de tísis y de otras afecciones hepáticas. En catalán la palabra groc viene de crocus, en latín, azafrán.

dijous, 21 d’octubre de 2010

Tibidabo

Conten que un jesuïta que tornava en tren des de Tarragona es va passar el viatge pesant figues, és a dir, fent lleus dormidetes. Li va semblar curiós que cada cop que despertava li venien a la memòria els versicles de la Bíblia en què el diable, desde la muntanya de les oliveres –també dita de les tentacions- li diu a Jesús: "et donaré tot el que veus si t'agenolles i m'adores", que en llatí és "omnia tibi dabo si cadens adoraueris me".
Quan va arribar al seu destí va veure que tots els altres membres de la congregació estaven exultants pel fet que els havia deixat en herència nya al peu de la qual hi tenien la seva seu. Van córrer al cim i aleshores un jesuïta va comentar: !Sembla la muntanya de les oliveres!” la qual cosa va provocar que el jesuïta que havia tornat de Tarragona els expliqués els que li havia passat. Aleshores els va semblar adient posar-li el nom que recordés la cita del diable.
Tibi dabo, concretament significa et donaré.

Cuentan que un jesuita que volvía en tren desde Tarragona se pasó el viaje medio durmiendo y cada vez que recobraba el sentido tenía en mente la cita bíblica de lo que le dijo el diablo a Jesús desde el monte de las tentaciones: “Te daré todo lo que ves si te postras y me adoras!” en latín: “Omnia tibi dabo si cadens adoraueris me”.
Cuando llegó a su destino vio que el resto de miembros de su congregación  estaban exultantes porque les habían dejado en herencia la montaña al pie de la cual tenían su sede. Corrieron a la cima y uno de los jesuitas exclamó:”parece el monte de las tentaciones!” lo cual provocó que el jesuita que había vuelto de Tarragona explicara lo que le había pasado. Entonces les pareció oportuno llamar a aquella montaña de alguna manera que recordara la anécdota.
Tibi dabo, concretamente, significa te daré.
Enllaç

dimecres, 20 d’octubre de 2010

Felip / Felipe

Ahir vam comentar la paraula hipopòtam, però ens vam quedar amb la paraula grega pótamos. Avui us parlaré de la paraula hippos, en grec cavall.  En venen paraules com hipòdrom, hipocamp (el cavallet de mar) o bé hipologia. La que ens interessa especialment avui és Felip, efectivament, el nom propi ve del verb  grec "fileo", estimar i de la paraula hippos, cavall, per tant, Felip significa, el qui estima els cavalls.
Ayer ya comentamos  la palabra hipopótamo, pero nos quedamos con la palabra griega "pótamos". Hoy os hablaré de la palabra "hippos" de donde vienen palabras como hipódromo, hipocampo (el caballito de mar)  o hipologia. La que nos interesa hoy es Felipe, efectivamente, el nombre propio viene del verbo griego "fileo", amar y de la palabra "hippos", caballo, por tanto, Felipe significa el que ama a los caballos.

dimarts, 19 d’octubre de 2010

Pótamos

Pótamos en grec vol dir riu; el podem trobar en paraules com: Hipopòtam (hipos vol dir cavall), per tant, seria un cavall de riu o Mesopotàmia (mesos vol dir "entre"), per tant, entre rius; efectivament, Mesopotàmia està entre el Tigris i l'Éufrates!
Pótamos, en griego significa río; nos podemos encontrar el término en palabras como hipopótamo (hipos significa caballo), por tanto, seria un caballo de río o Mesopotamia (mesos en griego significa "entre") por lo que quiere decir entre ríos; efectivamente, Mesopotámia está entre el Tigris y el Eúfrates.