Cercar en aquest blog

dimecres, 14 de desembre de 2011

Espagueti


En italià spago significa cordill, cadena; la seva forma en diminutiu seria spaghetto i si la passem al plural ens quedarà spaghetti, amb la qual cosa espagueti no significa res més que cordillets.
En italiano spago significa cuerda, cadena; en su forma diminutiva sería spaghetto y si la pasamos al plural nos quedará spaghetti, con lo cual evidenciamos que espagueti significa cordoncitos.

dimarts, 13 de desembre de 2011

Pílor /Píloro


Fa dies vaig explicar l’origen de càrdias i avui explicaré d’on apareix la válvula de sortida de l’estómac, el pílor. En grec pílor significa porter i prove de pýle que significa porta i houros que significa vigilant. No té res cap altra curiositat que el fet de tenir um nom bem senzill.
Hace unos dias expliqué el orígen de cárdias y hoy explicaré de donde viene la válvula de salida del estómago. En griego píloro significa portero y proviene de pýle que significa puerta y de houros que significa vigía. No tiene ninguna otra curiosidad a parte del hecho de haber recibido un nombre bien sencillo.

dilluns, 12 de desembre de 2011

subhasta/ subasta


La paraula subhasta significa venda pública al millor postor. Etimològicament prové del llatí de la preposició sub (= sota) i hasta (= llença). Hi ha una versió que diu que Ròmul, després de véncer Titus Taci va aplegar totes les pertinences de Titus i les va declarar sagrades i propietat de Roma, tot clavant simbòlicament una llença al terra com indicant que estava sota la seva autoritat. Aquest fet però, no està ni testimoniat ni avalat pel costum romà. De manera més graciosa també es proposa que venia de l’acte de fer passar l’enemic sota una llença com a signe de submissió a l’exèrcit i com a pas previ al repartiment del botí. Tampoc està prou fonamentat pel fet que els romans no tenien el costum de fer la subhasta de les possessions dels enemics un cop acabada la batalla.
Molt probablement té més a veure amb un altre costum: quan es requisaven les propietats a un ciutadà, s’hi clavava una llença per indicar que estava vigilat  i, per tant, en mans dels poders jurídics o militars de l’Estat, amb la qual cosa, no es podia tocar res fins que se’n celebrés la venda pública al millor postor.

La palabra subasta significa venta pública al mejor postor. Etimológicamente viene del latín de la preposición sub (= bajo) i hasta (= lanza). Por eso en catalán aún mantiene la h intercalada. Hay una versión que dice que Rómulo, después de vencer a Tito Tacio reunió todas las posesiones de aquél y las declaró sagradas y propiedades de Roma, mientras clavaba simbólicamente una lanza en el suelo, indicando con ello que quedaba bajo su autoridad. Este hecho no está testimoniado ni avalado por las costumbres de Roma. De manera más graciosa también se propone que venía del acto de hacer pasar al enemigo bajo una lanza como signo de sumisión al ejército como fase previa al reparto del botín. Tampoco está suficientemente fundamentado por el hecho de que los romanos no acostumbraban a subastar los bienes del enemigo una vez terminada la batalla.
Probablemente tenga más a ver con otra costumbre: cuando se requisaban las propiedades a un ciudadano, se clavaba una lanza en sus tierras para indicar que estaba vigiladas y, por tanto, en manos de poderes jurídicos y militares del Estado con lo cual no se podía tocas nada hasta que se celebrara la venta pública al mejor postor.

dimarts, 15 de novembre de 2011

Fallo


Amb el significat de sentencia pronunciada per un jutge, aquest mot procedeix del llatí afflare que significa bufar, deixar anar l’alè sobre o infondre. D’aquí va passar a significar, pronunciar una sentència i es va usar específicament per a la sentència del jutge. No sé pas quina ha estat la influència, però no em sembla exagerat pensar que es volgués dotar la paraula del jutge d’un valor més transcendent.
Con el significado de sentencia pronunciada por un juez, esta palabra procede del latín afflare que significa soplar, lanzar el aliento sobre o infundir. De aquí pasó a significar pronunciar una sentencia y se usó específicamente para la sentencia del juez. No sé de qué manera ha hecho esta evolución, pero no me parece exagerado pensar que se quisiera dotar la palabra del juez de un valor más transcendente.

dilluns, 14 de novembre de 2011

Càrdias/ cárdias


El càrdias és l’orifici de comunicació entre l’esòfag i l’estómac. Ve del grec (kardía), llengua en què els metges hipocràtics l’usen tant amb el significat d’estómac com amb el significat de cor. Finalment es va generalitzar per indicar el cor i van utilitzar stómakhos per indicar l’estómac. És per això que encara a l’actualitat es manté la confusió i trobem mots com cardíac que tant fa referència al cor com al càrdias o el cas de l’expressió “tenir mal de cor” que en català significa notar sensació de buidor a l’estómac.
El cardias es el orificio de comunicación entre el esófago y el estómago. Procede del griego (kardía), lengua en que los médicos hipocráticos utilizaban éste término tanto para designar el corazón como el estómago. Finalmente utilizaron este término para indicar el corazón y usaron stómakhos para designar el estómago. A pesar de ello, aún encontramos palabras como cardíaco que hace tanto referencia al cardias como al corazón o una expresión catalana: “tenir mal de cor” literalmente tener mal de corazón, que significa notar sensación de vacío en el estómago.
Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago

dijous, 10 de novembre de 2011

Hipòcrita / Hipócrita


És d’aquelles paraules el significat de la qual no és precisament transparent. Procedeix del substantiu grec hypocrités que significa actor, al seu torn deriva de hypó que vol dir per sota, si voleu, en sentit figuratiu, d’amagat i krínein que vol dir donar una opinió. Podríem posar imaginació i interpretar-ho com qui parla sota una màscara o d’amagat. Penseu que criticar té el mateix origen.
Es una de aquellas palabras cuyo significado no es precisamente transparente. Viene de la palabra griega hypocrités que significa actor, que a su vez deriva de hypó que significa bajo o, si se prefiere, por lo bajini i krínein que significa dar una opinión. Si le echamos un poco de imaginación lo podríamos interpretar como quien habla por debajo de una máscara o de escondido. Y es que criticar tiene también esta misma raíz.