Cercar en aquest blog

dimecres, 6 de novembre de 2013

Lletuga / lechuga

No és molt usual, però és correcte l’ús de la lletuga com a enciam i així ho recull el diccionari. No és gens estrany el nom si recordem que quan tallem un enciam, li surt una mena de suc, principalment saba, de color blanc que ens recorda la llet. En llatí en deien lactuca escariola, que significa enciam comestible i, ves per on, Maria,  d’aquí ve el terme escarola. Una mica més complicat és l’origen d’enciam, i és que procedeix del llatí, com no, d’incisa que significa tallada; de fet, s’emprava originalment en la seva forma de diminutiu, id est, “incisulam”. Si volem saber el significat literal seria una “talladeta” i tal i com es serveix l’enciam, té força sentit. Per cert, com a curiositat us afegiré que encara hi ha gent que en diu “encisam”, no em digueu que no parlem llatí!


Lechuga tiene su origen en el término latino “lactuca” que  procede a su vez de lac, en latín leche. Ello no debe extrañarnos si caemos en la cuenta que cuando cortamos una lechuga, sale del tallo un líquido blanco, principalmente savia, que nos recuerda a la leche. En latín se le llamaba lactuca escariola, que significa lechuga comestible y, he aquí, María,  el origen de la escarola. No me digáis que no estamos hablando aún en latín!

dimarts, 23 d’abril de 2013

Corrupció / Corrupción


En llatí rumpo, rupi, ruptum significa trencar, esbocinar, fins i tot rebentar. D’aquí ens ve el verb rompre, i compostos com interrompre i el que ens ocupa: corrompre. Si algú pensa que tal vegada tingui un origen onomatopeic, li diré que jo també ho he arribat a pensar; això sí, no m’atreviré a afirmar-ho de manera taxativa.
He llegit que etimològicament deriva de cor rumpere, per tant, trencar el cor. Ja queda bé, ja, però no és així: procedeix de la unió del prefix co- que significa conjunció, globalitat i del verb simple esmentat. El significat de corrumpere en llatí ja significava destruir, aniquilar, falsificar, corrompre i, fins i tot, subornar. Del verb en derivarà el substantiu afegint-li el sufix –tio que indica acció i efecte.
En latín el verbo rumpo, rupi, ruptum significa romper, hacer pedazos, incluso reventar. De aquí proceden compuestos como interrumpir o el que nos ocupa, id est: corromper. Si alguien piensa que podría tener un origen onomatopéyico, debo reconocer que yo también lo he pensado; únicamente no me atrevería a asegurarlo, claro.
He leído que etimológicamente deriva de cor rumpere, por tanto, romper el corazón. Ya queda bien, ya, pero no es así: procede de la unión del prefijo co- que significa conjunción, globalidad y del verbo simple citado. El latín, ya existía corrumpere con el significado de destruir, aniquilar, falsificar, incluso, sobornar. A partir del verbo debió aparecer el substantivo una vez añadido el sufijo –tio que indica acción y efecto.

dilluns, 15 d’abril de 2013

Escrache

No trobarem el terme escrache al diccionari català i entre les propostes per trobar un equivalent trobem “escarni”, “escarn” o crear-ne una com: “escratx”. Sigui com sigui, a hores d’ara no tenim encara el terme per tant emprarem “escrache”, paraula que ens ha arribat de l’Argentina i amb què hom feia referencia a la denuncia popular basada en l’acció directa d’un grup que es presenta al domicili o lloc de treball d’una persona a qui es vol denunciar per tal que arribin a l’opinió pública les seves queixes. L’etimologia és dubtosa, en tot cas, una que em sembla força ben argumentada és la següent. En romanç “escracar” significava pelar, treure la closca i, per extensió, fins i tot trencar i passa al francès a “cracher” amb el significat d’escopinar; posteriorment adopta el significat de reprotxar de males maneres, injuriar. D’aquí hauria derivat al terme “escrachar” que s’usa a l’Argentina i a l’Uruguai amb el significar de trencar, destruir, aixafar. 
No he encontrado en el diccionario la palabra escrache que nos ha llegado de Argentina y con la que se hace referencia a la denuncia popular basada en la acción directa de un grupo que se presenta en el domicilio o lugar de trabajo de una persona a quien se quiere denunciar con el fin de que lleguen a la opinión pública sus quejas. La etimología es dudosa, en todo caso, una que me parece bastante bien argumentada y perfectamente posible es la siguiente. En romance “escracar” significaba pelar, descascarillar y, por extensión, incluso significaba romper; de ahí pasó al francés con el significado de escupir y posteriormente adoptó el significado de reprochar de malas maneras, afrentar, hacer burla y escarnio, injuriar. De ahí habría pasado al término “escrachar” que se usa en Argentina y Uruguai con el significado de romper, destruir, aplastar.

dijous, 24 de gener de 2013

Holocaust / Holocausto


Amb el terme holocaust ens referim a un sacrifici hebreu de l’època bíblica en què es sacrificava un animal fins que era totalment consumit pel foc. També l’utilitzem per referir-nos a la persecució i matança d’un grup social o religiós o d’un poble. El terme té un origen completament grec, procedeix de ὅλος que significa tot i de καὐστον que significa cremat, i que podeu reconèixer fàcilment en termes com càustic.
Con la palabra holocausto nos referimos a un sacrificio hebreo de la época bíblica mediante el que se sacrificaba a un animal hasta consumirse totalmente por el fuego. También se utiliza para indicar la persecución y matanza de un grupo social o religioso o de un pueblo. El término tiene un origen griego, procede de ὅλος que significa todo y de καὐστον que significa quemado, y que puedes reconocer fácilmente en un término como caustico.

divendres, 18 de gener de 2013

Esquimal


Aquesta paraula prové de la llengua dels indis abnaki, que habitaven el Sud del Quebec, concretament del terme “esquimantsic” que significa: “que menja carn crua”, per la qual cosa, en considerar-se pejoratiu, els autòctons prefereixen ser anomenats “inuit” que en la pròpia llengua significa “poble autèntic”. Com a curiositat vull afegir que en els diccionaris que he consultat en format paper, surt la paraula esquimal, però no surt la paraula “inuit”.  
Esta palabra procede de la lengua de los indios abnaki, que habitaban el Sur del Quebec, concretamente del término “esquimantsic” que significa: “que come carne cruda”, por lo que, siendo despectivo, los autóctonos prefieren ser llamados “inuit” que en su propia lengua significa “pueblo auténtico”. Como curiosidad añadiré que en los diccionarios que he consultado (en papel) no aparece la palabra inuit, en cambio en todos aparece esquimal.  

diumenge, 13 de gener de 2013

Gàlib / Gálibo


En grec la paraula καλὀπους significa horma; fàcilment ha trobarem la relació amb καλὀς,ἠ,ὀν que significa bell i ποὐς, ποδὀς  que significa peu. Del grec va derivar a l’àrab, qálib d’on ens ha arribat al català amb el significat de silueta o perfil d’una embarcació en una secció del perfil longitudinal. Encara ara un dels seus significats és la plantilla que fan servir els mestres d’aixa per elaborar les quadernes de l’embarcació. Posteriorment s’ha fet extensiu aquest significat al perfil exterior màxim dels vehicles perquè puguin passar per un túnel i, per extensió, els llums que configuren la silueta d’un vehicle.
En griego la palabra καλὀπους significa horma; fácilmente encontraréis la relación con καλὀς,ἠ,ὀν que significa bello y ποὐς, ποδὀς  que significa pie. Del griego derivó al árabe, qálib de donde llegó al castellano con el significado de silueta o perfil de una embarcación en una sección de su perfil longitudinal. Todavía hoy se utiliza para indicar la plantilla con arreglo a la que se hacen las cuadernas y otras piezas de las embarcaciones. Luego su significado pasó al arco que sirve para comprobar si los vagones pueden pasar por los túneles y, por extensión, las luces que configuran el perfil de un vehículo.
También significa la elegancia o, en términos arquitectónicos, el buen aspecto de una columna por sus acertadas dimensiones.