Cercar en aquest blog

dilluns, 30 de gener de 2012

Onanisme / Onanismo

Onanisme, és a dir, masturbació, procedeix de Onàn, el segon fill de Judà. Aquest  va tenir tres fills, Er, Onàn i Xelà. Al primer fill el va casar amb una dóna cananea que es deia Tamar, però Er va morir, segons diuen les sagrades escriptures perquè ofenia els Déus. Aleshores, seguint la seva tradició jueva (llei del levirat), el seu germà, s’hi havia de casar, però la mateixa tradició faria que si tenia descendència, li fos reconeguda al seu germà Er i no pas a ell. Com que aquesta tradició no li va agradava a Onàn, cada cop que s’unia a Tamar, vessava a terra per evitar que es quedés embarassada i no donar descendència al seu germà. És per això que en castellà aquest mot significa interrupció del coit o masturbació; feu-ne les deduccions pertinents.
Onanismo procede del personaje bíblico Onán, el segundo hijo de Judá. Éste tuvo dos hijos más, Er y Xalá. A su primer hijo lo casó con la cananea Tamar, pero Er murió antes de proporcionarle descendencia con lo que, siguiendo la tradición judía (ley del levirato), el siguiente hijo, Onán, debería casarse con Tamar y proporcionarle descendencia a su hermano, o sea, que los hijos que tuviera Onán, serían considerados descendientes de Er. Esto no le complació a Onán quien, cada vez que tenía relaciones con Tamar,  vertía en el suelo para evitar que se quedara embarazada y dar descendencia a su hermano. Por eso onanismo significa interrupción del coito y masturbación; haced vuestras propias deducciones.

divendres, 27 de gener de 2012

Innocent / Inocente

Innocent ve del verb llatí noceo que vol dir fer mal, perjudicar. D’aquí se’n deriva nocens,ntis i el seu contrari innocents, ntis, que significarà que no fa mal, que no perjudica. En deriva també un mot com nociu/va. En canvi noquejar ve de la terminologia de la boxa, de Knock out. El que em qüestiono jo és si knock no podria derivar del llatí noceo.
Inocente viene del verbo latín noceo que significa hacer daño, perjudicar. De éste deriva nocens,ntis y su contrario, innocents, ntis, con el significado, por tanto, del que no hace daño, el que no perjudica. De éste verbo deriva nocivo/a. Sin embargo, noquear nos ha legado a través de la terminología del boxeo, de knock out. Lo que me pregunto es si knock no podría haber derivado de noceo.

dimarts, 24 de gener de 2012

Celíac/a /Celíaco/a

Celíac  procedeix del grec de koiliakós que significa que pateix de l’estómac i aquest al seu temps deriva de koilía que significa cavitat, ventre, estómac.
Celíaco procede del griego, de koiliakós que significa que padece del estómago y éste a su vez es un derivado de koilía que signfica cavidad, estómago, vientre.

divendres, 20 de gener de 2012

Gluten

Paraula curiosa, no sembla que vingui del llatí, en canvi, en deriva exactament, gluten, inis significa en llatí cola, substància per empegar. Avui dia quan parlem del gluten ens referim a la proteïna que contenen la majoria de cereals i que fa que les farines siguin elàstiques i amalgamades. Ja us podeu imaginar que d’aquí ve també el terme aglutinar, és clar. Ara bé, se us podia passar pel cap que la mateixa arrel la tenim al terme glutis? Doncs és tal i com us ho explico.
Es una palabra que deriva del latín aunque no lo parezca, gluten, inis significa cola, substancia para pegar. Hoy día cuando hablamos de gluten nos referimos a la proteína que contienen la mayoría de los cereales y que hace que las harinas sean elásticas y amalgamadas. Podéis imaginar que de ésta misma palabra deriva el verbo amalgamar, parece claro, ahora bien, se os habría ocurrido que esta misma raíz ha generado la palabra glúteos? Pues es tal y como os lo cuento.

dijous, 19 de gener de 2012

Nàufrag / Náufrago

Nàufrag procedeix del llatí naufragus,a,um que significava en un principi “trencador de naus” i era l’epítet habitual amb què es qualificava Neptú (=Posidó), el déu dels mars. Fixeu-vos que l’origen és prou transparent, nau- fragus. No em detindré amb nau, però sí una mica amb fragus que deriva del verb frango, fregi, fractum que significa trencar i el podeu relacionar amb mots com fragment, fracció, fractura.
De l’epítet va sorgir el terme naufragi que encara mantindria relació amb el seu significat: el trencament de la nau. Pel que fa a la paraula que ens ocupa, cal suposar que l’epítet es va traslladar de qui realitzava l’acció a la víctima i és així com l’entenem ara per ara. És per això que si busquem naufragus,a,um al diccionari de llatí ens trobarem que significa nàufrag i també el que fa naufragar.
Conclusió: Francesco Schettino és nàufrag, està clar, en el seu doble sentit.
Náufrago procede del latín naufragus,a,um que en un principio significaba “rompedor de naves” y era el epíteto habitual con que se calificaba a Neptuno (= Poseidón), dios del mar. Fijaros que su origen es bastante sencillo, nau-fragus. No me voy a detener en la palabra nau, que me parece lo suficiente transparente, pero sí en fragus que deriva del verbo frango, fregi, fractum y que significa romper; lo podemos relacionar con palabras como fracción, fragmento o fractura.
Del epíteto apareció naufragio que iba a mantener todavía relación con el significado primitivo: ruptura de la nave. En cuanto a la palabra que nos ocupa, cabe suponer que el epíteto se usó para la víctima del naufragio en vez de para quien lo provocaba. Por eso si buscamos en el diccionario de latín naufragus,a,um nos encontraremos que significa náufrago y también que hace naufragar. 
Conclusión: Francesco Schettino es náufrago, está claro, en su doble significado.

dimecres, 18 de gener de 2012

Capella / Capilla

És clar, ara em pregunto d’on ve la paraula capella, doncs és també fàcil ve del llatí capella que és el diminutiu de cappa i que té un significat transparent, id est, capa; anomenaven capella el lloc sagrat en què es conservava la capa del militar romà Sant Martí de Tours. Com que estava ubicat justament per sota de l’oratori reial això va provocar que s’estengués el terme capella per indicar qualsevol oratori.
Com a curiositat afegirem que el diminutiu en masculí ha donat la paraula capell al català i chapeau al francès.

Claro, ahora toca preguntarse de dónde viene la palabra capilla; también tiene su curiosidad, puesto que deriva del latín capella que es el diminutivo cappa cuyo significado es transparente: capa. Se empezó llamando capella el lugar sagrado en que se guardaba la capa del militar romano San Martín de Tours y como que estaba situado bajo el oratorio real se generalizó el término capella para indicar cualquier oratorio
Como curiosidad añadiré que el diminutivo masculino ha dado capell en catalán (gorro) y chapeau en francés.

dilluns, 16 de gener de 2012

La capella Sixtina / La capilla Sixtina

Això de l’etimologia de tant en tant ens depara alguna sorpresa gratificant; com que no sempre ens fixem prou en el que diem, de vegades ni tan sols ens en adonem de l’evidència d’una paraula; això és el que em va passar en visitar la Capella Sixtina, que vaig pensar per quin motiu es deia Sixtina fins que vaig caure en l’evidència: el seu nom és en honor al papa Sixte IV que fou qui va decidir reformar la capella magna, tot i que potser ens recordem més del papa Juli II que li va encarregar a Miquel Àngel la magnífica decoració de la volta.
Esto de la etimología de tanto en tanto nos depara alguna sorpresa gratificante; como que no siempre nos fijamos en lo que decimos, a ve ces ni siquiera nos damos cuenta de la evidencia de una palabra; esto es lo que me pasó en la Capilla Sixtina, que estuve pensando el motivo por el que se le llamaba así hasta caer en la evidencia: su nombre se debe al papa Sixto IV quien decidió reformar la Capilla Magna si bien nos acordamos más de Julio II por ser quien le encargó a Miguel Ángel la magnífica decoración de la Cúpula.

divendres, 13 de gener de 2012

Fax


Ve del llatí fac simile  que significa “fes una còpia”; de fet encara n’hi ha que l’anomenen així, facsímil. Em sembla especialment curiós veure com un invent relativament modern ha passat a ser obsolet en pocs anys o, dit d’una altra manera, com la tecnologia l’ha superat amb escreix.
Viene del latín fac simile que significa “haz una copia”; de hecho, aún hay quien le llama facsímil. Me parece especialmente curioso observar cómo un aparato, relativamente moderno, ha pasado a ser obsoleto en tan pocos años o, dicho de otra manera, cómo la tecnología lo ha superado tanto.

dimarts, 10 de gener de 2012

En olor de multituds / En olor de multitudes


El mes passat (11/12/2011) al diari Segre anunciaven una notícia sobre un assaig musical realitzat al gimnàs del col·legi La Creu de Torrefarrera. La notícia deia: Assaig en olor de multituds. No analitzarem el significat en sí de la frase, perquè no té res a veure amb el significat que hom li vol donar. Es tracta d’una traducció de l’expressió castellana “en olor de multitudes” que no és més que una barroera interpretació de l’expressió original: “en loor de multitudes”. En castellà loar significa lloar i loor lloança, amb la qual cosa l’expressió significa clarament enmig de l’aclamació popular. Ara té significat l’expressió, el que passa és que un cop llegit l’article tampoc no tindria sentit en el seu context perquè no s’hi va congregar una multitud a lloar sinó que hi va acudir els cantaires i públic a gaudir de l’assaig.

El pasado mes (11/12/2011) en el diario Segre anunciaban una notícia sobre un ensayo musical realizado en el gimnasio del colegio La Creu de Torrefarrera. La notícia decía: Ensayo en olor de multitudes. No voy a profundizar en el significado en sí de la frase, entre otras cosas porque no tiene mucho sentido hablar del olor de una multitud.
En primer lugar se trata es de una simple confusión entre olor y loor; efectivamente, loar significa alabar y tiene sentido que un acto se realice en loor de multitudes cuando un gentío se concentra para aclamar a una persona o grupo de personas por los que se profesa admiración.
En segundo lugar tenemos un uso poco acertado, a mi parecer, de la expresión, porque no se trata de un gentío que acudió a aclamar a nadie sino que simplemente se congregó mucha gente a disfrutar del ensayo, por lo cual la expresión que nos ocupa, ni aún estando bien escrita, hubiera sido apropiada como titular de la notícia.