Cercar en aquest blog

dimarts, 31 de maig de 2011

Amaltea


Capricorn, ve de caper, capri, id est, cabró i de cornu,us que significa banya. N’hi ha que ho tradueixen per cabró banyut i a mí, personalment, em sembla millor traduir-ho per banya de cabra; sí ja sé que li he canviat el sexe al cabró, però és que el signe de capricorn és la catasterització de la cabra Amaltea.
A Saturn li van predir que un fill seu el destronaria, motiu pel qual devorava els seus fills. Rea, la seva esposa, va decidir, però, que en salvaria un i ho va fer amb Zeus; se’l va endur al mont Ida (Creta) i Amaltea el va criar. De vegades es representa Amaltea com una nimfa que l’alimentava amb la llet de cabra que li proporcionava un pastor i de vegades com la mateixa cabra que l’alletava directament.
En una ocasió Zeus va agafar la cabra d’una banya i ho va fer amb tanta força que finalment l’hi va trencar. Quan Zeus es va fer gran, recordant-se d’aquest episodi, va concedir a la banya el do de l’abundància, de la banya podia sortir de tot i al qui la posseïa no li havia de mancar de res, estic parlant de la cornucòpia, la banya de l’abundància.
Per acabar, centrem-nos en el nom de la cabra, en grec, amaltea (amalzeia) significa tendra.
Capricornio viene de caper, capri, que significa macho cabrío y de cornu, us que significa cuerno. Hay quien lo traduce por macho cabrío cornudo, a mi personalment me parece mejor traducirlo por cuerno de cabra; ya sé que ha cambiado el sexo del animal, pero es que capricornio es la catasterización de la cabra Amaltea.
A Saturno le predijeron que un hijo suyo lo destronaría y para evitarlo se le ocurrió que se podría ir comiendo a sus hijos a medida que iban naciendo. Rea, su esposa, decidió preservar la vida de uno de sus hijos y escondió a Zeus; se lo llevó al monte Ida (Creta) y Amaltea lo crió. A veces se representa a Amaltea como una ninfa que lo alimentaba con leche de cabra que le ofrecía un pastor y a veces se la representa como la misma cabra que alimentaba directamente a Zeus.
En una ocasión Zeus asió a la cabra de un cuerno y lo hizo con tanta fuerza que se lo partió. Cuando Zeus se hizo mayor,  arrepentido de lo que le había hecho a la cabra, le ofreció al cuerno en cuestión el don de la abundancia, del cuerno salía todo tipo de bienes y a su dueño no le faltaba de nada. Ya debes suponer que hablo del cuerno de la abundancia.
Para acabar, centrándonos en el nombre de la cabra, en griego, Amaltea (amalzeia) significa tierna.

dilluns, 30 de maig de 2011

Antares

Antares significa rival d‘Ares i el seu nom és degut molt probablement a la similitud que té Antares amb el planeta Mart; tinguem present que el planeta es consagra al deu de la guerra que en grec és Ares i en llatí Mart. La rivalitat estaria originada en la seva similitud en tant que tant l’estrella com el planeta tenen un to rogenc. Antares és una de les estrelles de major magnitud; quan parlem de la magnitud de les estrelles ens referim a la seva lluentor. A més a més és molt gran: diuen que si féssim coincidir el centre del Sol amb el centre d’Antares, la Terra estaria dintres d’aquesta estrella.
Antares significa rival de Ares y su nombre es debido muy probablemente a la similitud que tiene con Antares con el planeta Marte; recordemos que el planeta está dedicado al dios de la guerra, en griego Ares y en latín Marte. La rivalidad se debería a la similitud que tienen el planeta y la estrella por su tono rojizo. Atares es una de las estrellas de mayor magnitud; cuando hablamos de la magnitud de una estrella hablamos de su brillo. Además es muy grande: dicen que si hiciéramos coincidir el centre del Sol con el centro de Antares, la Tierra estaría dentro de esta estrella.

divendres, 27 de maig de 2011

Fascinant / Fascinante


Fascinant és la forma de participi del verb fascinar que prové, ell mateix, del substantiu fascinum que significa, en llatí, encanteri i posteriorment va adoptar el significat d’amulet, amb una particularitat, per cert, amb forma de fal·lus, com podeu veure a la imatge.
 Si seguim investigant l’origen de fascinum, descobrirem que molt probablement ve de fasces, is. Sovint es refereix al feix que duien els lictors romans com a símbol d’unió i que duia lligada una destral. Després aquest símbol fou utilitzat pel feixisme i va arribar a adoptar el seu propi nom a partir del seu símbol. El que ens interessa particularment és el fet que els bruixots utilitzaven pels seus encanteris un feix de branques per lligar les seues víctimes del ritual. És a partir d’aquest detall que apareix la paraula fascinum amb el significat d’encanteri. O serà per allò de l’amulet?   
Fascinante es la forma de participio del verbo fascinar que proviene, a su vez, del substantivo fascinum que significa, en latín, hechizo, embrujo y posteriormente adquirió incluso el significado de amuleto, al que, por cierto, le daban forma de falo como podréis ver en la imagen.
Si seguimos investigando en el origen de fascinum, averiguaremos que muy probablemente evoluciona a partir de fasces, is que significa haz. Con frecuencia se refiere al haz que llevaban los lictores romanos como símbolo de unión y que llevaba un hacha entrelazada entre sus ramas. Posteriormente este símbolo fue utilizado y por el fascismo y llegó a adoptar su propio nombre a partir de este símbolo. Lo que nos interesa concretamente es el hecho que los brujos para hacer sus hechizos y conjuros utilizaban un haz de ramas para maniatar o fustigar simbólicamente a las víctimas de su ritual. A partir de este detalle habría aparecido el término fascinum con el significado de embrujo. ¿O será por lo del amuleto?

dijous, 26 de maig de 2011

Escombraria / Basura


En català la paraula ve, clarament del verb escombrar i significaria tot allò que s’ha d’escombrar. En castellà prové del llatí de la forma de participi  participi futur uersura, el dilema és aquesta forma verbal coincideix amb dos verbs, amb el uerto, uersi uersum que significa llençar i amb  uerro, ---, uersum que significa escombrar. La desinència urus, ura, urum s’afegeix per indicar que alguna cosa ha de passar. Recordeu aquella celebèrrima frase dels gladiadors: Aue, Caesar, morituri te salutant,  en què la desinència uri li donava al verb el significat: els que van a morir. El dilema, per tant, és decidir si el verb ha de significar allò que cal escombrar o allò que cal llençar.
Proviene claramente del latín, de la forma de participio futuro uersura, lo cual nos plantea un dilema y es que esta misma forma coincide como participio futuro del verbo uerto y del verbo uerro. El primero significa tirar y el segundo barrer, por tanto habrá que decidir si le queremos atribuir el significado de “las cosas que hay que tirar” o “las cosas que hay que barrer”. En catalán se usa la palabra escombraria que viene claramente del verbo escombrar, o sea, escobar.
Como curiosidad os recordaré la celebérrima frase que pronunciaban los gladiadores delante del emperador: “Aue, Caesar, morituri te salutant!” en que la desinencia uri e confiere al verbo el sentido lo que va a pasar, en este caso significa los que van a morir y en la palabra que nos ocupaba más arriba, uersura, significa lo que hay que escobar.

dimecres, 25 de maig de 2011

Divorci / Divorcio


Ve del llatí de diuortium que està composada pel prefix di- que indica separació o divergència i de l’arrel del verb uerto, uersi, uersum que significa capgirar, donar la volta. En un principi indicava una separació de terres, però en època clàssica ja significava divorci o separació del matrimoni.
Els romans tenien diferents tipus de matrimoni per bé que el més formal, la confarreatio, atès que implicaven formules més complexes per a la dissolució, era poc practicat. De  fet el divorci era  ben senzill de sol·licitar; conten d’una dona que es va casar vint-i-quatre vegades i el seu darrer marit també ho havia fet vint-i-una vegades.
Viene del latín, de diuortium que está compuesta por el prefijo di- que indica separación o divergencia y de la raíz del verbo uerto, uersi, uersum que significa remover, girar. En un principio indicaba separación de tierras, pero ya en época clásica tiene el significado de divorcio o separación matrimonial.
Los romanos tenían diferentes fórmulas de matrimonio, la más solemne, la confarreatio que también era la menos practicada en tanto que requería mucha complejidad su anulación; cuentan de una mujer que se casó veinticuatro veces y su último marido llevaba veintiún matrimonios.

dimarts, 24 de maig de 2011

Mastodont / Mastodonte


Aquesta paraula és un neologisme, és a dir una paraula creada recentment, concretament la va generar l’any 1813 l’anatomista francès Georges-Léopold Cuvier quan va descobrir uns fòssils que va classificar com a Mastodon Giganteum. Els mastodonts tenien uns ullals gegants i uns molars amb unes protuberàncies que li recordaven  el mugró d’un pit. Per això els va anomenar mastodont, perquè Mastós, en grec, significa pit i odón, també en grec, significa dent per una banda i per l’altra, gígas, gigántos, en grec també, significa gegant.
Esta palabra es un neologismo, o sea, una palabra creada recientemente, concretamente la generó en 1813 el anatomista francés Géorges-Léopold Cuvier cuando descubrió unos fósiles que clasificó como Mastodon Giganteum. Los mastodontes tenían unos colmillos enormes, por eso giganteum, porque gígas, gígantos en griego significa gigante. Además tenían unos molares con unas protuberancias que le recordaban el pezón de una teta y por eso llamó al animal mastodonte, porque mastós en griego significa pecho y odón significa diente .

dilluns, 23 de maig de 2011

Sambenito


En castellà tenim l’expressió colgar el sambenito per indicar que s’atribueix a algú  la culpa d’alguna cosa que no ha fet. L’expressió s’origina per la roba amb què tapaven a les víctimes de la Inquisició que es declaraven culpables i es penedien de els seves faltes. El vestit que els posaven era una mena de sac de llana al que anomenaven saco bendito i que posteriorment van nomenar san bendito fins evolucionar a sambenito.
La expresión colgarle a alguien el sambenito significa culpar a alguien de una cosa que no ha hecho. La expresión procede de una vestidura con que cubrían a las víctimas de la inquisición que se declaraban culpables y se arrepentían de sus faltas. La ropa que les ponían era una especie de saco de lana que dieron en llamar saco bendito y que posteriormente recibió el nombre de san bendito hasta que evolucionó a sambenito.

dimecres, 18 de maig de 2011

Sagitari / Sagitario


Cronos, marit de Rea, es va fixar en Filira i s’hi va insinuar, ella, però, per tal d’evitar-lo, es va transformar en egua i ell, evidentment, es va transformar en cavall per aconseguir el seu propòsit. Un cop aconseguit, de la unió en va néixer un centaure, un ésser mig cavall i mig home: Quiró. Filira el va repudiar i el va recollir Apol·lo que li va ensenyar poesia, música, caça i medicina entre altres disciplines. El mateix Quiró va ensenyar medicina a Esculapi (Asclepi en grec), el déu de la medicina.
Quiró era immortal, però en certa ocasió en què Hèrcules s’estava barallant amb altres centaures, accidentalment, el va ferir amb una fletxa que havia sucat amb el verí mortal de la Hidra de Lerna. Quiró tenia coneixements per mantenir la seva immortalitat, però li resultava tan dolorosa l’existència que va preferir morir.
Sovint se’l representa en escenes de caça amb l’arc i les fletxes, d’aquí ve el nom de sagitari, perquè sagittarius significa arquer i ve de sagitta, fletxa, sageta.
Cronos, esposo de Rea, se quedó prendado de Filira y se le insinuó, pero ella para evitar la situación, se transformó en yegua. A su vez Cronos se convirtió en caballo y consiguió su propósito, con lo cual el resultado fue un ser medio caballo y medio hombre: Quirón. Filira lo repudió y fue Apolo quien lo acogió y lo crió, enseñándole poesía, música, caza y medicina, entre otras disciplinas. El mismo Quirón enseñó medicina a Esculapio (Asclepio en griego), dios de la medicina.
Quirón era inmortal, pero en cierta ocasión en que Hércules se discutió con otros centauros, Quirón recibió accidentalmente una flecha untada con veneno inmortal de la Hidra de Lerna. Quirón tenía conocimientos como mantenerse en vida, pero le resultaba tan doloroso que prefirió la muerte.
Se le representa frecuentemente en escenas de caza con el arco y las flechas, de ahí le viene el nombre de sagitario, porque sagittarius significa arquero que a su vez viene de sagitta, que significa saeta, flecha.