Cercar en aquest blog

dijous, 31 de març de 2011

Primavera


La primavera, estació prèvia a l’estiu, indica en la seva etimologia justament això, primus,a,um significa primer i uer,ueris estiu, els romans anomenaven aquesta estació primum uer i nosaltres hem adoptat la paraula en la seva forma neutra plural, id est: prima uera. La paraula uer té un origen indoeuropeu i es relaciona amb el creixement, i està relacionat amb paraules com verd i verga.
La primavera, estación previa al verano, indica en su etimología justamente esto, primus,a,um significa primero y uer, ueris significa verano; los romanos llamaban a esta estación primum uer y nosotros hemos adoptado la expresión en la forma neutra plural, o sea: prima uera. La palabra uer tiene seguramente un origen indoeuropeo y se relaciona con el crecimiento; de ahí vienen palabras como verde, verano y verga.

dimecres, 30 de març de 2011

Via làctia / Vía láctea


La via làctia és una galàxia espiral en la que es troba el sistema solar. Té un diàmetre mig de 100.000 anys llum i conté entre 200.000 i 400.000 milions d’estrelles.
Hèracles o Hèrcules és el fruit d’una de les nombroses aventuretes de Zeus, en aquest cas amb Alcmena. Un cop va haver nascut, Zeus va voler que l’alletés Hera, la seva esposa, però imaginant que no li faria gaire gràcia, ho va intentar mentre ella dormia. Hera però se’n va adonar i va apartar violentament Hèracles del seu pit, però aquest havia xuclar amb tanta força que la llet va sortir projectada del pit d’Hera i va arribar al cel on hi va deixar una taca lletosa, la via làctia. Aquest fet va ser el que li va donar nom a Hèracles, doncs significa glòria d’Hera.
Sovint els mites justifiquen allò que hom no pot explicar de manera raonada. I per bé que Demòcrit ja havia suposat que la taca era un cúmul d’estrelles amb una llum prou dèbil com per no ser reconegudes a simple vista.
La vía láctea es una galaxia espiral en la que está el sistema solar. Tiene un diámetro medio de 100.000 años luz y contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas.
Heracles o Hércules es el fruto de una de tantas aventuras de Zeus, en este caso, Alcmena. Una vez nacido, Zeus quiso que lo amamantara Hera, su esposa, pero suponiendo que no le iba a hacer ninguna gracia, lo intentó mientras ella dormía. Sin embargo, Hera se dio cuenta y apartó violentamente a Heracles de su pecho, pero él había chupado con tanta fuerza que la leche salió proyectada hacia el cielo donde dejó una mancha, la vía láctea. Esta anécdota fue la que sirvió para darle también nombre a Heracles que significa, gloria de Hera.  
Los mitos, como veis, tienen a veces la función de justificar aquello que no se puede explicar de una manera razonada, y eso que Demócrito ya había supuesto que se trataba de un aglomerado de estrellas de luz demasiado tenue para ser reconocidas a simple vista.

dimarts, 29 de març de 2011

Bianual / Biennal-Bienal


Ahir vaig utilitzar la paraula bianual, és a dir, dues vegades en un mateix any. Etimològicament ve de bis que significa dues vegades i de annus,i, que significa any. Sovint veiem confondre aquesta paraula amb biennal; en llatí biennium significa espai de dos anys, per tant, el seu significat és un cop cada dos anys.
Una cosa semblant ens passa entre bimensual i bimestral, bimensual significa dues vegades al mes i com que bimestre és l’espai de dos mesos,  bimestral significa un cop cada dos mesos.
Ayer utilizaba la palabra bianual, o sea, dos veces al año. Etimológicamente viene de del latín bis, que significa dos veces y de annus,i, que significa año.  A veces observamos que se confunde esta palabra con bienal; en latín biennium significa periodo de dos años, por lo que bienal se refiere a aquello que pasa una vez cada dos años.
Algo parecido nos pasa con bimensual y bimestral, bimensual significa dos veces al mes y, puesto que un bimestre es el periodo de dos meses, bimestral significa una vez cada dos meses.

dilluns, 28 de març de 2011

Equinocci/ Equinoccio


L’equinocci és el moment en què el Sol té declinació 0, és a dir, està a l’alçada de l’equador, amb la qual cosa il·lumina per igual l’hemisferi Nord i el Sud. Quan el Sol té declinació positiva està per sobre de l’equador i il·lumina més directament l’hemisferi Nord, i quan la té negativa, està per sota de l’equador i il·lumina més directament l’hemisferi Sud. Això justifica el fet que quan és estiu a un hemisferi, és hivern a l’altre. Una de les conseqüències de l’equinocci és la nit dura el mateix que el dia, cosa que ha motivat el seu nom; efectivament, aequus,a,um en llatí significa igual i nox, noctis significa nit.
Aquest moment es produeix dos cops a l’any, als voltants del 21 de març i cap al 23 de setembre.
El equinoccio es el momento en que el Sol tiene declinación 0, o sea, coincide con el ecuador, con lo cual ilumina igualmente el hemisferio Norte y el Sur. Cuando el Sol tiene declinación positiva está por encima del ecuador e ilumina más directamente éste hemisferio, y cuando su declinación es negativa, está por debajo del ecuador y por tanto es el hemisferio Sur  el que recibe más directamente sus rayos. Esto justifica el hecho que cuando en un hemisferio es verano, en el otro es invierno, precisamente porque recibe más directamente los rayos solares. Una de las consecuencias del equinoccio es que la noche dura igual que el día y es precisamente esto lo que motiva la palabra; en latín aequus,a,um significa igual nox, noctis significa noche.
Este momento se produce dos veces al año, sobre el 21 de marzo y hacia el 23 de septiembre.

divendres, 25 de març de 2011

Sartorius


És un múscul de la cama que té forma de cinta i creua  que travessa tota la cuixa en diagonal des del trocànter cap dins i fins a la vora del genoll. És el múscul més llarg de tot el cos. En llatí sartor o sartorius significa sastre; el nom li ve al múscul perquè quan prenien les mesures per fer el patró d’uns pantalons, una mida que prenien coincidia amb el recorregut d’aquest múscul.
Es un músculo de la pierna que tiene forma de cinta y que cruza el muslo en diagonal desde el trocánter hacia dentro y hasta al lado de la rodilla. Es el músculo más largo del cuerpo. En latín sartor o sartorius significa sastre y el nombre le viene porque cuando tomaban las medidas para hacer el patrón de un pantalón, entre otras, una medida que tomaban coincidía con el recorrido del músculo sartorius.