Cercar en aquest blog

dijous, 23 de desembre de 2010

Preservatiu / Preservativo


En llatí el verb seruo  significa “conservar, mantenir intacte, guardar”,  per tant amb la partícula pre implica que l’acció es fa per endavant, és a dir, amb previsió. Cal tenir present que l’adjectiu preservatiu és aplicable a qualsevol medicament que tingui una finalitzat preventiva, no tan sols als condons. El mateix passa amb el terme profilàctic, filacteros en grec significa guardià i amb el pro per davant farà referència a l’anticipació en la defensa. Tal passava amb preservatiu, profilàctic és també qualsevol producte que té propietats preservatives d’una malaltia.
En latín el verbo seruo significa  “conservar, mantener intacto, guardar”,  por tanto, con la partícula pre implica que la acción se ha por delante, esto es, con anterioridad. Cabe destacar que el adjetivo preservativo se puede aplicar a cualquier medicamento que tenga una finalidad preventiva, aunque muchas veces se usa con el significado de condón y se usa como un substantivo. Lo mismo pasa con profiláctico, filacteros en griego significa “guardián” y  con el pro por delante hará referencia a la anticipación de la jugada. Tal y como pasa con el término preservativo, también profiláctico se puede aplicar a cualquier medicamento que protege de cualquier enfermedad.

dimecres, 22 de desembre de 2010

Masturbar


Sempre m’havia pensat que l’origen de masturbar era manus turbare que hauria traduït per “sacsar les mans”, literalment, però com passa de tant en tant, em trobo amb què els estudiosos del tema diuen que, en tot cas, vindria de manu turbare que es traduiria per “sacsar amb la mà”. Costa però justificar la essa que hi ha entre ma i turbare, per la qual cosa proposen el seu origen en manu stuprari que podria significar “corrompre, viciar amb la mà”. (Recordo un capellà que havia fet la seva tesi doctoral sobre el vici solitari, segur que n’era un expert!) Aquesta etimologia la justifiquen argumentant que el va utilitzar per primer cop en William Acton al seu llibre: “Funcions i desordres del sistema reproductiu” i que l’autor del llibre la considera un vici que provoca alteracions al sistema nerviós.
Hi ha també qui proposa que pugui procedir del grec, de mastropeia, l’estimulació sexual realitzada amb les mans com a joc previ a l’acte, i fins i tot apunten a la possibilitat que s’hagués produït després una mena de contaminació o creuament amb l’expressió manu turbare que evolucionés al masturbari final.
Siempre había pensado que el origen de masturbar era manus turbare, expresión que habría traducido literalmente como “agitar las manos”, pero ya me ha pasado alguna otra vez que cuando busco un poco me encuentro con que otros más sabios dicen que debería proceder, en todo caso, de manu turbare cuya traducción sería agitar con la mano. Cuesta en este caso justificar la ese que hay entre manu y turbare por lo que hay quien propone otra etimología, manu stuprare que traduciríamos por corromper, “viciar con la mano”. (No puedo evitar el recuerdo de aquél cura que había realizado su tesis doctoral sobre el vicio solitario del que era, sin lugar a dudas, un experto). Esta etimología la justifican argumentando que la utilizó por primera vez William Acton en su libro:”Funciones y desordenes del sistema reproductivo” y que él la considera un vicio que provoca disfunciones al sistema nervioso.
Hay también quien propone que pueda derivar del término griego mastropeia, la estimulación realizada con las manos como juego amoroso previo al acto; incluso apuntan la posibilidad de que se haya podido producir una especie de contaminación o cruce con la expresión manu turbare que haya evolucionado al masturbari final.

dimarts, 21 de desembre de 2010

Ejacular / Eyacular


En llatí iacio vol dir “llençar”, iacula significa “llença” i iaculator “ llançador o soldat armat amb javelina”. D’aquí deriva eiicio que vol dir llençar de dins enfora i, un cop aquí, suposo que ja no cal que us expliqui res més.
El latín iacio quiere decir “lanzar”, iacula significa “lanza” y iaculator “ lanzador o lancero o soldado armado con jabalina”. De aquí deriva eiicio que quiere decir lanzar de dentro hacia fuera por lo que, llegados a este punto, supongo que sobran más explicaciones.

dilluns, 20 de desembre de 2010

Orgasme / Orgasmo


La paraula orgasme ve del grec, de orgasmós i significa “inflat, turgent”. La seva arrel indoeuropea –werg significa treball. El mot prové més detalladament del verb orgao que procedeix de la paraula orgé (=ardor). El verb significava “tenir ardor sexual” i “estar en zel” i també podia significar, tot parlant de plantes, “estar a punt de brotar” o “estar ple de saba”.
Quan parlem d’orgasme entenem  la culminació de l’acte sexual i és que precisament és també el moment en què hi ha major dilatació dels òrgans cavernosos.
La palabra orgasmo viene directamente del griego de orgasmós, y significa “hinchado, turgente”. Su raíz indoeuropea –werg significa trabajo. La palabra proviene más detalladamente del verbo orgeo que procede del substantivo orgé (= ardor). El verbo significaba “tener ardor sexual” o “estar en celo” y también podía significar, hablando de plantas, “estar a punto de brota” o “estar lleno de savia”.
Cuando hablamos de orgasmo entendemos la culminación del acto sexual y es que precisamente es también el momento en que hay mayor dilatación de los órganos cavernosos.

divendres, 17 de desembre de 2010

Ressaca / Resaca


En català la paraula ressaca pot significar retrocés  de l’onada i també es pot referir a una lletra de canvi. És una paraula que no sembla tenir un origen llatí, apareix per primer cop a textos legals amb el significat d’obtenir judicialment, o també desposseir o eximir. Posteriorment va passar a significar l’acció de treure i al 1492 es van utilitzar en castellà els termes saca i ressaca per referir-se al flux i reflux de la mar. L’ús que en fem per referir-nos a l’estat posterior a una nit de disbauxa està clarament relacionat amb la sensació d’inestabilitat que ens queda com si estiguéssim enmig de les onades, és a dir, quelcom semblant al mareig, per cert, derivat de mar.
En castellano la palabra resaca tiene diferentes acepciones. Es una palabra que no tiene aparentemente origen latino, aparece por primera vez en textos legales significando obtener judicialmente y desposeer o eximir. De estas acepciones jurídicas pasó a significar extraer y quitar y el año 1492 se aplicaron los términos saca y resaca al flujo y el reflujo del mar. Por eso en español resaca tiene  un significado comercial referido a las letras de cambio y otros significados como el movimiento de retroceso de la mar, los residuos que quedan en la orilla del mar o del río después de una crecida o el malestar físico que queda después de haber bebido demasiado. Está claro que el origen de este último campo semántico se basa en la inestabilidad que proporciona el flujo y reflujo de las olas, algo parecido al mareo, por cierto, derivado de mar.

dijous, 16 de desembre de 2010

SOS


SOS és el senyal de socors per excel·lència. En el codi internacional de senyals cada lletra té associada una bandera i un significat. La combinació de dues lletres o dues banderes, un altre significat i, fins i tot, la combinació de tres lletres o banderes, un altre significat. Ja us podeu imaginar que les combinacions possibles són moltes. La combinació de les lletres CQD (Charlie, Quebec, Delta) indicava el senyal de socors, però com que la transcripció en Morse era molt complexa, (● ▬ ● ▬, ▬ ▬ ● ▬, ▬ ▬ ●) a partir d’una conferència internacional celebrada a Berlín l’any 1909 es va substituir per SOS ( Sierra – Oscar – Sierra =  ● ● ● ▬ ▬ ▬ ● ● ●) que era molt més fàcil de transcriure. De seguida es van buscar expressions que justifiquessin la tria d’aquestes lletres i van aparèixer propostes com: Save Our Souls ( = salveu les nostres ànimes), Save Our Ship (Salveu la nostra embarcació) i altres.
Quan l’any 1912 es va enfonsar el Titànic, va emprar el que s’havia acordat recentment i va contribuir de manera notòria a estendre l’ús del SOS. Erròniament, però, es va creure a nivell popular que el radiotelegrafista del Titànic va començar a radiar Save Our Souls i posteriorment ho va simplificar a SOS.
Sabeu quin número de telèfon té Salvament Marítim? 900 202 202; oi que hi ha similitud entre el 202 i el SOS?

SOS es la  señal de socorro por excelencia. En el código internacional de señales cada letra tiene asociada una bandera y un significado. La combinación de dos letras o dos banderas, otro significado e incluso la combinación de tres letras o banderas, otro significado. Ya os podéis imaginar la cantidad de combinaciones posibles que que tenemos. El caso es que la combinación de estas tres letras: CQD (Charlie, Quebec, Delta) indicaba la señal de socorro, pero puesto que la transcripción de estas letras era complicada en morse, (● ▬ ● ▬, ▬ ▬ ● ▬, ▬ ▬ ●) a partir de una conferencia internacional celebrada en Berlín el año 1909  se sustituyó por las letras SOS ( Sierra – Oscar – Sierra =  ● ● ● ▬ ▬ ▬ ● ● ●) que era mucho más fácil de transcribir. En seguida se buscaron expresiones que justificaran la elección de estas letras y aparecieron propuestas como: Save Our Souls (= salvad nuestras almas), Save Our Ship (Salvad nuestra embarcación) y otras.
Cuando el año 1912 se hundió el Titanic, el radiotelegrafista utilizó éstas letras recientemente adoptadas y contribuyó en gran medida a extender el uso de la nueva señal. Popularmente, se creyó por error que había sido el radiotelegrafista del Titanic quien había empezado a radiar  Save Our Souls y posteriormente lo simplificó en SOS.
¿Sabéis cuál es el número de teléfono de Salvamento Marítimo? 900 202 202; ¿verdad que hay cierta similitud entre el 202 y el SOS?