Cercar en aquest blog

dimarts, 30 de novembre de 2010

Culé


La paraula culé ve de cul; efectivament, el primer camp de futbol del Barça, als anys 1909-1922, al carrer de la Indústria, estava envoltat d’una tàpia no gaire alta i els  aficionats blaugranes quan emplenaven el camp s’hi seien al damunt, per la qual cosa la gent que passava pel carrer, veient aquella filera de culs els va començar a anomenar culers que, per tal com sona, es va mantenir en culés. El to amb què els anomenaven culés era bàsicament ofensiu per bé que avui en dia, ja ha perdut la connotació ofensiva.
La palabra culé viene de culo, efectivamente, el primer campo de futbol del Barça, entre los años 1909-1922, en la calle de la Industria, estaba rodeado de una tapia en la que se llegaban a sentar cuando había mucho público. Precisamente desde la calle los transeúntes veían una hilera de culos que dio origen al nombre, en un principio ofensivo y actualmente diría que cariñoso incluso.

dilluns, 29 de novembre de 2010

Acostar / Acostar


Avui us parlaré d’una paraula que també te coincidència d’origen amb el castellà i significat diferent en una i altra llengua. La paraula acostar ve del llatí costa i significa costella. Posteriorment evoluciona el significat per agafar el sentit de costat, i pot referir-se a la vora d’una muntanya – d’on obtindrem el sentit de pendent- o la vora de la mar –la costa- i, segurament per proximitat a les costelles, fins i tot, esquena. En català el verb acostar té el significat, per tant, de posar una cosa a la vora d’una altra i específicament, posar una nau a la vora de terra o a la vora d’una altra. M’hauria agradat que l’origen fos directament dirigir-se a la costa, però no ho sembla. En castellà ha estat justament aquell significat d’esquena el que li ha donat el significat d’anar a jeure.
Hoy me referiré a una palabra que teniendo coincidencia formal i etimológica con el catalán, ha adoptado, sin embargo, diferente significado. La palabra acostar en catalán significa acercarse. Esta palabra viene del latín, de la palabra costa que significa costilla. Posteriormente evoluciona su significado para tomar el sentido de lateral y se puede referir a la falda de una montaña –de ahí obtendríamos el sentido de cuesta- o a la orilla del mar –la costa- y seguramente por proximidad a las costillas, llegó a significar espalda. En catalán el verbo acostar significa acercarse, poner una cosa al lado de otra y, también, poner una nave junto a la costa o junto a otra. En castellano disponemos de otro término parecido procedente también de costa como orilla, costear, o sea, navegar junto a la costa. Me habría gustado más que el origen hubiera sido directamente dirigirse a la costa, pero no me lo parece. En castellano ha sido aquél significado que había adoptado por proximidad, el de espalda, el que le ha dado el de ir a dormir, como el de su derivado recostarse.

divendres, 26 de novembre de 2010

Candidat / Candidato


Avui és el dia assenyalat per explicar-vos aquesta paraula; diumenge tenim eleccions. La paraula candidat ve del llatí, candidatus i prové de candidus, candida, candidum que vol dir blanc lluent, en oposició a albus, alba, album que significa blanc mat. El cas és que els aspirants novells emblanquien especialment les seves togues per tal de donar més bona imatge, en tant que el blanc es relaciona amb la puresa i la bondat, i per això hom els anomenava “esblanqueïts”. Un detall que em resulta curiós és que per tal d’esblanqueir la toga utilitzaven cendra.
Hoy es un día propicio para explicar esta palabra; el domingo tenemos elecciones. La palabra candidato viene del latín, candidatus y esta a su vez viene candidus, candida, candidum que significa blanco brillante, en oposición a albus, alba, album que significa blanco mate. El caso es que los aspirantes más jóvenes emblanquecían especialmente sus togas para dar mejor imagen en tanto que el color blanco se relaciona con la pureza, y por eso se les llamaba “blanqueados”. Un detalle que me resulta curioso es que para este proceso de blanqueo utilizaban la ceniza.

dijous, 25 de novembre de 2010

Arribar / Arribar


Aquesta és una paraula força curiosa, ve de ad ripam que vol dir, literalment, cap a la riba. D’aquí es generarà el verb arribar que significaria dirigir-se cap a la riba, per tant un terme ben mariner. És curiós que arribar signifiqui aconseguir una fita en català i, en cavi, en castellà signifiqui el mateix i a més a més, entrar a port (mantenint el seu origen naval). Tanmateix, arribada, tant en català com en castellà significa l’acció de recalar a port. Encara més curiós, l’adverbi arriba en castellà, també ve de ad ripam, està clar que li han canviat el sentit de a la llunyania pel sentit de dalt. En català, per cert, vindria de ad altum. Per cert, no confonguem l’adjectiu d’alta mar amb cap altre possible significat, altus,a,um també significa profund.
Esta es una palabra que me parece curiosa, viene de ad ripam que significa hacia la orilla, literalmente. De esta expresión se generará el verbo arribar, o sea, dirigirse hacia la orilla, o sea, un término náutico. Arribar significa llegar a un lugar y también recalar en un puerto, y la arribada es precisamente la acción de recalar en puerto. Sin embargo, el adverbio arriba, que también viene de ad ripam, demuestra el cambio de significado, tal vez en un principio en la lejanía y posteriormente en lo alto. Por cierto, no vayamos a confundir el adjetivo de la expresión alta mar con otro posible significado, altus,a,um también significa profundo.

dimecres, 24 de novembre de 2010

Avortament / Aborto


En llatí el verb orior significa néixer; és un verb d’aquells que en diuen deponent, id est, que malgrat té forma passiva es tradueix a la veu activa. Bé, això és per si algú en guarda algun mínim record o per si a algú se li fa estrany un verb acabat en -or. D’aquí ve per exemple l’orient, el lloc per on neix el sol, en oposició a occident, el lloc on mor.  Recordeu que an català antic occir significa matar. El substantiu que se’n deriva és ortus i significa precisament naixement, per tant avortament vol dir privar de naixement. En català únicament hem allargat una mica la paraula amb la desinència –mentum i la b ha evolucionat a v com gairebé sempre.
En latín el verbo orior significa nacer; es uno de aquellos verbos a los que llaman deponentes, id est, que a pesar de tener forma de la voz pasiva, se traduce a la voz activa. Bueno esto es por si alguien tiene todavía algún pequeño recuerdo o por si a alguien se le antoja raro esto de ver un verbo que acaba en –or. De aquí viene, por ejemplo, oriente, el lugar por donde nace el sol, en oposición a occidente, que es por donde etimológicamente muere. La forma substantiva que se deriva de este verbo es ortus y significa nacimiento, por lo cual aborto significa privar de nacimiento. En catalán hemos alargado la palabra con la desinencia –mentum y la b ha evolucionado a v, como casi siempre.

Desdejuni / Desayuno


Aquest és un mot que té un origen ben senzill, vol dir deixar el dejuni, i ve com prou us podeu imaginar de des, que indica el contrari o la negació, i de dejuni que ve del llatí ieiunus i que significa dieta, dejuni.
Esta es una palabra que tiene un origen muy sencillo, quiere decir dejar de ayunar, tal y como se puede intuir. Viene de des, que viene a querer decir lo contrario o la negación, y de ayuno que viene del latín ieiunus y que significa dieta o ayuno.

dimarts, 23 de novembre de 2010

Col·locar / colocar


Col·locar ve del llatí, collocare i era el resultat de cum locare, tot plegat, dipositar en un lloc (en llatí, locus,i). La curiositat que amaga aquest mot és que manté una evolució culta, això és, similar al terme original llatí, col·locar, i una evolució més desenvolupada, el que en diuen un mot patrimonial, colgar. I dic que és curiós perquè quan ha evolucionat en català ha agafat el significat de col·locar al terra, colgar en català vol dir enterrar, i en canvi, en castellà, significa col·locar a la paret o pendent d’un lloc elevat.
Colocar viene del latín, de collocare y es el resultado de cum locare, o sea, depositar en un lugar (en latín, locus,i). La curiosidad que encierra esta palabra es que mantiene una forma culta, esto es, similar a la palabra de origen, colocar, y otra más evolucionada, lo que se viene en llamar palabra patrimonial, colgar. Y digo que es curioso porque en su evolución en castellano significa colocar en la pared o en lo alto, en cambio en catalán la misma palabra significa enterrar, por tanto, colocar igualmente, pero debajo del suelo.

divendres, 19 de novembre de 2010

Palíndrom / Palíndromo


Un palíndrom és una paraula o bé una frase que es pot llegar en un sentit i en l’altre amb el mateix significat; etimològicament pálin, en grec, vol dir un altre cop i droméo vol dir córrer. Efectivament, podem trobar mots que es poden llegir d’anada i de tornada com per exemple: cuc, cec, Anna, i fins i tot en podem trobar frases senceres, v. gr.: I ara rai! Català a l’atac! Senén té sis nens i sis nenes. I ara calla, carai! A treballar allà, Berta! Com que es tracta d’un simple joc de paraules, de vegades, no té cap mena de sentit: Salta l’airós nen sorià l’atlas.
Un palíndromo es una palabra o una frase que se puede leer en un sentido y en otro con el mismo significado; etimológicamente proviene del griego, de pálin que significa otra vez y de droméo que significa correr. Efectivamente, podemos encontrar palabras que se pueden leer de ida y de vuelta, por ejemplo: Ana, sometemos, y también podemos encontrar frases enteras, v.gr.:  Dábale arroz a la zorra el Abad, La ruta nos aportó otro paso natural. Como que se trata de juegos de palabras, a veces las frases no tienen mucho sentido: No di mi decoro, cedí mi don.

dijous, 18 de novembre de 2010

Menjar / Comer


Menjar ve del verb llatí manducare que ha sofert una síncope de -du- i transformació de la c a j; més o menys : manducare > mancare > manjare. El significat és el mateix i no té cap mena de particularitat. En canvi el castellà té una història més curiosa; els romans utilitzaven el verb edo per dir menjar. Com que el verb ens semblava una paraula massa curta, en un moment donat, la vam allargar i hi van posar l’adverbi cum que indica acció realitzada conjuntament amb algú. Així doncs, es va transformar en cumedo > comedo. Encara mantenim la paraula bastant intacta al terme comedor. Posteriorment, però, va semblar un verb massa llarg i, en lloc d’anar a buscar l’arrel que li dona significat a la paraula (ed) justament, va ser el tros que ens vam menjar, si em permeteu la ironia. Amb la qual cosa el verb como està format per un adverbi ( cum > com) i la desinència que indica primer persona de singular.
El verbo comer tiene una historia curiosa; los romanos utilizaban el verbo edo para decir comer. Como que el verbo pareció en un momento dado una palabra muy corta, pues sin problema, la alargamos y le pusimos el adverbio cum que significa con y que le daba el matiz de una acción realizada conjuntamente. Así pues construimos cumedo > comedo que todavía mantenemos bastante intacta en la palabra comedor. Pero posteriormente esta palabra nos pareció muy larga y decidimos acortarla, sólo que como ya no nos acordábamos de qué tramo le aportaba su significado, nos comimos justamente la raíz que se lo aportaba, o sea: ed. Y así nuestro verbo comer está formado por el adverbio que le añadimos al verbo (cum > com) y por la desinencia personal que indica primera persona del singular. La parte que le daba significado de la palabra, nos la hemos comido. En catalán, menjar viene del verbo latín manducare que ha sufrido una síncope de -du- y transformación de la c a j; más o menos: manducare > mancare > manjare. El significado es el mismo y no tiene ninguna otra particularidad.